บ้านโคกเมือง.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนโคกเมืองเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำการเกษตรผสมผสาน เมื่อว่างจากการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักแล้วประชาชนกลุ่มแม่บ้านทำการทอผ้าไหมและทอเสื่อกก

Share :