ชุมชน.ไทย

โครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน มุ่งเน้นส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทย
ใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ในการใช้งานชื่อโดเมนภาษาไทย

  รายละเอียดเข้าร่วมโครงการ

  ฟรี ลงพื้นที่เก็บภาพถ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟรี ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ จุลสาร
  และสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์

  ฟรี จดทะเบียน ต่ออายุโดเมน และพื้นที่เว็บไซต์ (ขนาดพื้นที่ 600 MB) ภายใต้ .ไทย จำนวน 3 ปี

  การสมัครเข้าร่วมโครงการ

  ชุมชนหรือหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งจดหมายขอเข้าร่วมโครงการฯ
   ถึงมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้ที่อีเมล info@thnic.or.th หรือ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่

  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
  159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2244 8261

  ข้อมูลที่ต้องเตรียมให้กับโครงการ

  ข้อมูลเบื้องต้นแนะนำพื้นที่ของท่าน อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่, ศูนย์การเรียนรู้, หน่วยงานเพื่อประชาชน, โฮมสเตย์, วิสาหกิจชุมชน, สินค้า, วัฒนธรรม, กิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการนำเสนอ เป็นต้น

  เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

  ● ผู้สมัครเป็นผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่ดูแลชุมชนและมีนโยบายประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

  ● ยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลและรูปภาพ สำหรับจัดทำเว็บไซต์

       – ประสานงานเรื่องการเดินทางลงพื้นที่เพื่อเก็บภาพถ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม

       – ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น ในท้องถิ่นผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันจะเกิดกับองค์กรของท่านเอง

       – ส่งรายงานความก้าวหน้าการดูแลเว็บไซต์ 3 ปี ๆ ละ 1 ครั้ง

  ● มีเจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากรที่สามารถ ดูแล อัพเดท เว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ (โดยมูลนิธิฯ จะทำหน้าที่สนับสนุน)

  ● รับทราบเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการในปีต่อไป ดังนี้
  *
  ต่ออายุโดเมนและพื้นที่เว็บไซต์ ในปีที่ 4 เป็นต้นไป ประมาณปีละ 1,900 บาท (สามารถเลือกต่ออายุกับ บจก.ดอท อะไร หรือ ผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ก็ได้)

  จุลสาร.ไทย

  นอกจากจัดทำเว็บไซต์แล้ว ชุมชนจะยังได้รับ จุลสารดอทไทย ซึ่งเป็นจุลสารขนาด 8 หน้า
  แสดงเนื้อหาประชาสัมพันธ์ชุมชนของท่านเช่นเดียวกับเว็บไซต์ชุมชน จำนวน 200  เล่ม
  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยม่มีค่าใช้จ่ายใดอีกด้วย

  นอกจากจัดทำเว็บไซต์แล้ว ชุมชนจะยังได้รับ 
  จุลสารดอทไทย ซึ่งเป็นจุลสารขนาด 8 หน้า
  แสดงเนื้อหาประชาสัมพันธ์ชุมชนของท่านเช่นเดียวกับเว็บไซต์ชุมชน จำนวน 200  เล่ม
  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยม่มีค่าใช้จ่ายใดอีกด้วย

  ร้านค้าชุมชน

  แบ่งปั๋น เป็นแพล็ตฟอร์มให้ชุมชนนำเสนอสินค้า
  และบริการบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

  Shopping Basket