กลุ่มสตรีทอผ้า | ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น Archives | จำปาโมง.ไทย

กลุ่มทอผ้าบ้านนาเจริญ

กลุ่มทอผ้าบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนนำร่อง  (ต้นแบบ) การพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน      โดยได้รับรางวัลหลายรางวัลซึ่งมีจุดเด่นสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์  ผ้าสายรุ้งสลับสีและกลุ่มเพาะเห็ดฟาง ซึ่งปัจจุบันกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม (ทุ่งปอเทือง) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน  กลุ่มทอผ้าสายรุ้งบ้านนาเจริญ มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน โดยมี นางทองสวย พลราษฎร์ เป็นประธานกลุ่ม

The post กลุ่มสตรีทอผ้า appeared first on จำปาโมง.ไทย.

 ​ 

Share :