กลุ่มเพาะเห็ดฟาง | ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น Archives | จำปาโมง.ไทย

กลุ่มเห็ดฟาง

กลุ่มเห็ดฟาง    มีสมาชิกจำนวน 30  คน ในหมู่บ้าน มีโรงเห็ด    ประมาณ 30 ครัวเรือน ถ้ามาซื้อที่หน้าโรงเห็ด  ราคา ขายจะอยู่ที่ กิโลกรัมละ 60 บาท ราคาขายในท้องตลาดประมาณ    กิโลกรัมละ 80 บาท มี นางสำอางค์ บุตรดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านนาเจริญ     เป็นประธานกลุ่ม และภายในหมู่บ้านยังมีการเลี้ยงกบ และ จิ้งหรีด เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่เคยได้รับรางวัลเคยชนะการประกวดหมู่บ้านดีเด่นมาแล้ว

The post กลุ่มเพาะเห็ดฟาง appeared first on จำปาโมง.ไทย.

 ​ 

Share :