ม่อนเจ้าคุณ TOT | ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย

ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ ในอดีตเป็นที่ตั้งของบ้านพักของท่านเจ้าคุณราชเดชดำรง(ผล ศรุตานนท์)  ข้าหลวงเมืองเชียงราย และ นายกเทศมนตรีเมืองเชียงรายท่านแรก สมรสกับเจ้าหอมนวล(คุณหญิงราชเดชดำรง) ธิดาของเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์กับชายาคนที่สองชื่อเจ้าแม่บัวไหล มีบุตรธิดา 3 คน คุณผลิ ศรุตานนท์ คุณหวนกลิ่น เดชาติวงศ์ (ศรุตานนท์) คุณเผล็ต ศรุตานนท์ภายหลังลาออกจากตำแหน่งและ และไปดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเชียงราย ซึ่งในยุคนั้นศาลาเทศบาลตั้งอยู่บริเวณมุมถนนระหว่างศาลากลางกับจวนผู้ว่า(บริเวณมุมถนนราชเดชดำรงและถนนสุขสถิตปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักธนานุบาล โดยปลูกบ้านอยู่บริเวณเนินเตี้ยๆเชิงดอยงำเมืองเป็นบ้านพัก เป็นอาคารขนาดใหญ่ 2 หลัง ชาวบ้านเรียกว่า ม่อนเจ้าคุณ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) เชียงราย ในชุมชนราชเดชดำรง ท่านมีบทบาทสำคัญวางรากฐานที่สำคัญในการดำรงชีวติให้กับชาวเชียงรายในทุกด้าน เช่น การศึกษาก่อตั้งโรงเรียนร่วมกับราษฎรประชาชนชาวเชียงราย และใช้ชื่อว่าโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ การค้า การคมนาคม การสาธารณสุข รวมทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันได้มีการเก็บสถูปของท่านและภรรยาไว้ที่วัดงำเมือง จังหวัดเชียงราย

The post ม่อนเจ้าคุณ TOT appeared first on ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย.

 ​ 

Share :