ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าเชียงรายประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชุมชนเมืองเก่าเชียงราย ย่านชุมชนดอยทอง ชุมชนราชเดชดำรงและชุมชนวัดพระแก้ว  เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงราย โดยกลุ่มดอยขนาดเล็กดังกล่าว ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อเมืองเชียงราย มาตั้งแต่ยุคสร้างเมืองเชียงราย ในยุคราชวงศ์มังราย

Share :