วนอุทยานภูผาแดง | สถานที่ท่องเที่ยว Archives | จำปาโมง.ไทย

วนอุทยานภูผาแดง

ความเป็นมาของการจัดตั้งวนอุทยาน

วนอุทยานภูผาแดง  เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นอนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ทำการชั่วคราวตั้งอยู่ในท้องที่บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวอำเภอบ้านผือประมาณ 20 กิโลเมตร ได้รับการประกาศจัดตั้งพื้นที่ให้เป็นวนอุทยานโดยอธิบดีกรมป่าไม้เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่ตามธรรมชาติและบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้านนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจไว้บริการประชาชน โดยมีมาตรการควบคุมดูแลรักษาพื้นที่ตามที่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ำ ท้องที่ตำบลจำปาโมง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอย-นากลาง ท้องที่ตำบลกุดผึ้ง ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่ประมาณเส้นละติจูดที่ 17 องศา 30 ลิปดาเหนือ และประมาณเส้นลองติจูดที่ 102 องศา 19 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่รวมประมาณ 11,770 ไร่ หรือประมาณ 18.83 ตารางกิโลเมตร อยู่ในท้องที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ 8,229 ไร่ และในท้องที่อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่ 3,541 ไร่ และมีการปรับปรุงแนวเขตเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 พื้นที่ 11,750 ไร่ อยู่ในท้องที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ 7,746 ไร่ และในท้องที่อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่ 4,004 ไร่

อาณาเขตและที่ตั้งของพื้นที่

ทิศเหนือ  จดช่องเขาขาดห้วยน้ำโมงและที่ราบบ้านนาอ่าง ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้  จดช่องข้าวสารและที่ราบบ้านนาด่าน ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา

ทิศตะวันออก  จดที่ราบนางาม บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก  จดที่ราบบ้านกุดผึ้ง บ้านหินนกยูง บ้านเชียงราย บ้านโนนป่าหว้าน ตำบลกุดผึ้ง

อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

การเดินทาง

สำนักงานชั่วคราววนอุทยานภูผาแดงตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางคมนาคม และการเข้าถึงพื้นที่บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปทางบ้านกุดผึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู แล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาไปทางวัดภูพระบาทผาแดง ประมาณ 500 เมตรถึงสำนักงานชั่วคราววนอุทยานภูผาแดง ตั้งอยู่ทางขวามือ ซึ่งมีรายละเอียดการเดินทาง ดังนี้

โดยรถยนต์ การเดินทางไปวนอุทยานภูผาแดงมีหลายเส้นทาง ดังนี้

จากจังหวัดอุดรธานี ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2, 21 ผ่านอำเภอบ้านผือ และหมายเลข 2098 และทางหลวงชนบท อด 4010 ถึงวนอุทยานภูผาแดง ประมาณ 80 กิโลเมตร
จากจังหวัดอุดรธานี ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2263 ผ่านอำเภอกุดจับ และหมายเลข 2097 หมายเลข 2352 และทางหลวงชนบท อด 4010 ถึงวนอุทยานภูผาแดง ประมาณ 80 กิโลเมตร
จากจังหวัดหนองคาย ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2, 21 ผ่านอำเภอบ้านผือ และหมายเลข 2098 และทางหลวงชนบท อด 4010 ถึงวนอุทยานภูผาแดง ประมาณ 100 กิโลเมตร
จากจังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านบ้านคำไฮ อำเภอนากลาง ถึงวนอุทยานภูผาแดงระยะทาง 70 กิโลเมตร

คุณค่าความสำคัญของวนอุทยานต่อพื้นที่โดยรอบ

พื้นที่วนอุทยานภูผาแดง ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่า เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กับชุมชนในพื้นที่รอบแนวเขต และเป็นแหล่งอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว เนื่องจากภายในพื้นที่วนอุทยานภูผาแดงมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลายที่ ได้แก่ ยอดภูผาแดง จุดชมวิวคู่รัก จุดชมวิวผาจันได วัดพระบาทผาแดง น้ำตกซำม่วงและน้ำตกซำหินหงส์ ลานหินแตก และบริเวณลานหินยังพบพันธุ์พืชหลากหลายชนิด ทั้งที่เป็นไม้พุ่มและไม้ล้มลุกที่มีสีสันสวยงาม

จุดท่องเที่ยวในวนอุทยานภูผาแดง

จุดชมวิวผาภูผาแดง (ชมพระอาทิตย์ตก) มีความสูงระดับน้ำทะเลปานกลางประมาน 524 เมตร
จุดชมวิวผาคู่รัก (ชมพระอาทิตย์ตก) มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 303 เมตร
รอยพระพุทธบาทภูผาแดง
ลานหินแตก หลุมสมบัติ
น้ำตกซำม่วง

สภาพการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบ

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของวนอุทยานภูผาแดง ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวประเภทชมวิว ทิวทัศน์ ได้แก่ ยอดภูผาแดง และจุดชมวิวคู่รัก ยอดภูผาแดงเป็นจุดที่สูงที่สุดของวนอุทยานภูผาแดง มีความสูงระดับน้ำทะเลปานกลางประมาน 524 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพภูมิประเทศ โดยรอบด้านและกว้างไกลอยู่ห่างจากสำนักงานวนอุทยานไปทางทิศใต้ประมาณ 4.5 กิโลเมตร การเดินทางสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ขึ้นเขาประมาณ 3.2 กิโลเมตร และจอดรถ ณ วัดพระบาทผาแดงซึ่งตลอดสองข้างทางขึ้นยอดภูผาแดงจะเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม แปลกตา พอถึงวัดพระบาทผาแดงแล้ว จะมีรอยพระพุทธบาทภูผาแดงที่ชาวบ้านรอบแนวเขตวนอุทยานภูผาแดงเคารพนับถือ ถัดจากวัดไปประมาณ 200 เมตร จะเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุด นั่นก็คือลานหินแตก และหลุมสมบัติ ซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นหลุมที่ฝังสมบัติของคนโบราณ และนอกจากยอดภูผาแดงแล้ว ยังมีจุชมวิวคู่รักอีกแห่งหนึ่ง จุดชมวิวคู่รักเป็นชมวิวที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 303 เมตร สามารถเดินขึ้นเขาไปประมาณ 200 เมตร จากสำนักงาน และเนื่องจากจุดชมวิวคู่รักอยู่ไม่ไกล ใช้เวลาเดินทางไม่นานนัก นักท่องเที่ยวจึงนิยมไปจุดชมวิวคู่รักมากกว่า นอกจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทชมวิว ทิวทัศน์แล้ว วนอุทยานภูผาแดงยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก ได้แก่ น้ำตกซำม่วง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ลักษณะของน้ำตกเป็นชั้นหินทรายลดหลั่นกันไป บางจุดมีลักษณะเป็นลาดหิน น้ำไหลผ่าน มีความสวยงามแปลกตา ชั้นน้ำตกมีความสูงมากที่สุดสูงประมาณ 4 เมตร และมีอ่างน้ำขนาดเล็กรองรับอยู่ด้านล่างในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำปริมาณมากสามารถลงเล่นน้ำได้ สำหรับการเดินทางเข้าไปเที่ยวน้ำตกซำม่วง สามารถเดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์ ลัดเลาะไปตามเส้นทางขนาดเล็กที่วนอุทยานภูผาแดง ได้จัดเตรียมไว้ ห่างจากสำนักงานวนอุทยานภูผาแดง ประมาณ 4 กิโลเมตร สำหรับน้ำตกซำหินหงส์ เป็นน้ำตกขนาดเล็กกว่าและมีความสวยงานน้อยกว่าน้ำตกซำม่วง อยู่ห่างสำนักงานฯไม่ไกลนักเพียง 500 เมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาชมธรรมชาติน้อย จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเนื่องจากการเดินทางสะดวกแล้วใช้เวลาน้อย

สิ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการในปัจจุบัน

วนอุทยานภูผาแดง ยังขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการสำหรับการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก จึงยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทอาคารถาวร มีเฉพาะอาคารสำนักงานชั่วคราว/อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชั่วคราว (กำลังปรับปรุง) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (กำลังปรับปรุง) ลานกางเต็นท์บริเวณลานหินแตก ใกล้หน้าผา (กำลังปรับปรุง) ลานกางเต็นท์บริเวณอ่างเก็บน้ำ (กำลังปรับปรุง)

พระพุทธบาทภูผาแดง

พระพุทธบาทภูผาแดง  หมู่ที่ 2   

วัดพระพุทธบาทภูผาแดง ตั้งอยู่ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 2  ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ตามแนวเทือกเขาสูง ป่าเขือน้ำ เป็นป่าโขดหินมีความสวยงามตามธรรมชาติ   วัดพระพุทธบาทภูผาแดง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนวนอุทยานภูผาแดงอำเภอบ้านผือ มีความสวยสงบร่มรื่น เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วยยอดเขาน้อยใหญ่สูงต่ำตามลำดับสลับซับซ้อนเรียงรายอยู่หลายลูก จุดที่สูงที่สุดคือหน้าผาภูผาแดง ซึ่งมีความสูงประมาณ 300 – 400 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ  เช่น ไม้เต็ง รัง เหียง พลวง ประดู่ เป็นต้น

การเดินทาง ไปวนอุทยานภูผาแดงมีหลายเส้นทาง ดังนี้ จากอุดรธานี  ผ่านอำเภอ บ้านผือ ถึง วนอุทยานภูผาแดง 80 กิโลเมตร จากจังหวัดหนองคาย ผ่านอำเภอบ้านผือ ถึงวนอุทยาน   90 กิโลเมตร จากจังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านบ้านคำไฮ อำเภอนากลาง ถึงวนอุทยาน 70 กิโลเมตร โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

ผาจันได
ผาคู่รัก
น้ำตกซำหินหงส์
รอยพระพุทธบาทผาแดง
จุดชมวิวภูผาแดง
น้ำตกซำม่วง
ลานหินแตก
หลุมสมบัติโบราณ

The post วนอุทยานภูผาแดง appeared first on จำปาโมง.ไทย.

 ​ 

Share :