เมืองเก่าไชยปราการ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเมืองไชยปราการ เป็นชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นจากการที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีลำน้ำฝาง ไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ และพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร 

Share :