โรงไฟฟ้า | ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย

 ท่านพระยาราชเดชดำรง(ผล ศรุตานนท์) ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อชาวเชียงรายเป็นอย่างมาก ด้วยการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆรวมทั้งเป็นผู้ให้กำเนิดไฟฟ้าในจังหวัดเชียงรายเป็นครั้งแรกโดยท่านได้ก่อตั้งโรงไฟฟ้าเทศบาลเมืองเชียงรายและเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2483 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2497 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อควบคุมและบริหารกิจการไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งในช่วงนั้นมีการไฟฟ้าที่อยู่ในการกำกับดูแลทั้งสิ้น 107 แห่ง และในจำนวนนี้มีการไฟฟ้าเทศบาลเมืองเชียงรายรวมอยู่ด้วยดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จึงถือกำเนิดมาจากโรงไฟฟ้าเทศบาลเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 โดยท่านเจ้าพระยาราชเดชดำรง(ผล ศรุตานนท์)อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ก่อตั้งโรงไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่บริเวณดอยทอง (ที่ตั้งของสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน) โดยมีอาคารสำนักงานอยู่ที่ด้านข้างโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม (อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายเก่าข้างสำนักงานสื่อสารในปัจจุบัน) หลังจากนั้น เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามารับไปดำเนินการ เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2503 จึงมีการขยายกำลังผลิตโดยก่อสร้างโรงไฟฟ้าในที่ดินราชพัสดุ เลขที่ 73 ถ.ราชเดชดำรง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน

The post โรงไฟฟ้า appeared first on ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย.

 ​ 

Share :