นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ทดลองเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์ | ข่าวสารชุมชน Archives – บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย

ทดลองเข้าใช้งานระบบได้ที่นี่

The post นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ทดลองเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์ appeared first on บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย.

 ​ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าอบรมอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน | ข่าวสารชุมชน Archives – บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม, อาจารย์พนม แก้วผาดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์ส่วนของผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน และอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เพื่อสามารถนำเที่ยวชุมชนบ้านหลวงโหล่งขอด ไปยังสถานที่ต่างๆ จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

The post นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าอบรมอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน appeared first on บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย.

 ​ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าอบรมอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน | ข่าวสารชุมชน Archives – บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม, อาจารย์พนม แก้วผาดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์ส่วนของผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน และอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เพื่อสามารถนำเที่ยวชุมชนบ้านหลวงโหล่งขอด ไปยังสถานที่ต่างๆ จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

The post นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าอบรมอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน appeared first on บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย.

 ​ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าอบรมอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน | ข่าวสารชุมชน Archives – บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม, อาจารย์พนม แก้วผาดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์ส่วนของผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน และอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เพื่อสามารถนำเที่ยวชุมชนบ้านหลวงโหล่งขอด ไปยังสถานที่ต่างๆ จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

The post นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าอบรมอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน appeared first on บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย.

 ​ 

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อำเภอไชยปราการ | เมืองเก่าไชยปราการ.ไทย

20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 อำเภอไชยปราการได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อำเภอไชยปราการ โดยมีนายปธิกร เปี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการเป็นประธานฯ ตามคำสั่ง อำเภอไชยปราการ ที่๒๐๒/ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรบำไม้อำเภอไชยปราการ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้มีการบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหยุดยั้งในการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าให้มีความอุดม

สมบูรณ์ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ป่าตำบลแม่ทะลบที่ยังมีการบุกรุกทำลายอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อำเภอไชยปราการไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอไชยปราการ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า เกือบสี่พันไร่ โดยผลการประชุมสรุป จะได้ออกทำความเข้าใจกับชาวบ้านและผู้บุกรุก ที่ได้ทำการบุกรุกหลัง ปี พ.ศ.2557 ตามกฎหมายต้องดำเนินการขอพื้นที่คืนและดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นจะได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อทำการแก้ไขปัญหาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

The post ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อำเภอไชยปราการ appeared first on เมืองเก่าไชยปราการ.ไทย.

 ​ 

เมืองเก่าไชยปราการ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเมืองไชยปราการ เป็นชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นจากการที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีลำน้ำฝาง ไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ และพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร 

ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าเชียงรายประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชุมชนเมืองเก่าเชียงราย ย่านชุมชนดอยทอง ชุมชนราชเดชดำรงและชุมชนวัดพระแก้ว  เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงราย โดยกลุ่มดอยขนาดเล็กดังกล่าว ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อเมืองเชียงราย มาตั้งแต่ยุคสร้างเมืองเชียงราย ในยุคราชวงศ์มังราย